Uslovi korištenja

Šalji d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: „Šalji“ ) putem aplikativnog software-a (u daljem tekstu “Aplikacija”) omogučava prodaju bonova, roba i usluga i plaćanje fiskalnog računa  za prodaju roba i/ili usluga,  korištenjem Aplikacije. 

Pristupanjem mobilnoj aplikaciji Šalji, Korisnik pristaje na ove Opće uslove, primjenjive zakone i propise, te je Korisnik odgovoran za poštivanje svih važećih lokalnih zakona. 

Ako se ne slažete sa bilo kojim od ovih općih uslova, zabranjeno vam je korištenje ili pristup ovoj Aplikaciji. Materijali sadržani u ovoj aplikaciji zaštićeni su važećim Zakonom o autorskim i srodnim pravima.

KORIŠTENJE APLIKACIJE

Kako biste postali Korisnik Šalji aplikacije, nužno morate ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Morate imati najmanje 18 godina.
 2. Morate istinito popuniti obavezna polja obrasca za registraciju kojima se traže osobni podaci kao što su korisničko ime, adresa e-pošte, telefonski broj i broj bankovne kartice.
 3. Morate prihvatiti ove Uvjete korištenja i ugovaranja.
 4. Morate prihvatiti  Pravila zaštite privatnosti i zaštite podataka.
 5. Morate prihvatiti Pravila kolačića.

Korisnik garantira da su svi podaci u vezi s njegovim/njezinim identitetom i podacima koji su poslani društvu “Šalji” d.o.o. Sarajevo (Šalji) putem prijavnih obrazaca za Šalji aplikaciju, tačni i potpuni. Osim toga, Korisnik se obvezuje ažurirati svoje podatke.

Ukoliko Korisnik navede neistinite, netačne ili nepotpune podatke ili ako Šalji smatra da postoje osnovani razlozi za sumnju u istinitost, tačnost ili integritet takvih informacija, Šalji može uskratiti tom Korisniku trenutni ili budući pristup i korištenje Šalji aplikacije ili bilo koji sadržaj i/ili usluge u vezi sa Šalji aplikacijom.

Korisnici u prilikom registracije mogu odabrati korisničko ime i šifru. Korisničko ime i šifra su povjerljivi, lični i ne mogu se prenositi. 

Korisnici su upozoreni da ne koriste lozinke i upotrebljavaju iste podatke za prijavu kao na ostalim Aplikacijama. U protivnom, Šalji ne garantira za sigurnost računa.

Korisnici su upozoreni da ne koriste lozinke i upotrebljavaju iste podatke za prijavu kao na ostalim Aplikacijama. U protivnom, Šalji ne garantira za sigurnost računa.

Korisnici ne smiju otkrivati podatke o svom račun ili dopustiti pristup trećim licima, te je svaki Korisnik  isključivo odgovoran za upotrebu takvih podataka ili usluga na mrežnom mjestu od strane trećih lica, uključujući i izjave i/ili sadržaje na Aplikaciji ili bilo koje druge radnje izvršene na Aplikaciji pod njihovim korisničkim imenom i/ili lozinkom.

Šalji ne može jamčiti identitet registriranih korisnika te stoga neće biti odgovorna za korištenje identiteta registriranog korisnika od neregistriranih trećih strana. Korisnici se obvezuju odmah obavijestiti Šalji putem komunikacijskih kanala koje pruža Šalji ako njihovi podaci za prijavu budu ukradeni, otkriveni ili izgubljeni.

KORISNIČKA LICENCA

Pristupanjem aplikaciji daje se dozvola za privremeno preuzimanje jedne kopije materijala (informacija ili softvera) na serveru društva Šalji, samo za lično, nekomercijalno prikupljanje materijala. 

Da bi se Korisnik registrovao na Aplikaciju, Korisnici moraju navesti određene podatke, kao što su:

 1. Korisničko ime, 
 2. E-mail adresa, 
 3. Telefonski broj, 
 4. Podaci o bankovnoj kartici itd. 

Nakon dovršetka postupka registracije, svi Korisnici mogu pristupiti svom profilu, dovršiti ga ili urediti i/ili poništiti registraciju, ako smatraju potrebnim. 

Šalji ne pohranjuje podatke o uplatama korisnika koje obrađuje i pohranjuje davatelj usluga platnog prometa, kako je opisano u ovim Općim uvjetima i odredbama te u Pravilima o zaštiti privatnosti.

Proces korištenja aplikacije podrazumijeva:

1. Korak 1: Registracija i prijava korisnika

2. Korak 2: Unos podataka o platnoj kartici

3. Korak 3: Odabir i kupovina kupona

4. Korak 4: Sljanje podataka o kuponu

Šalji se obavezuje preduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve raspoložive resurse kako bi ispunio obavezu u roku.

Kupovina se smatra potvrđenom nakon uspjesnog terecenja platne kartice i kreiranja jedinsvrenog broj kupona.

Navedeno podrazumijeva dodjeljivanje licence, a ne prenos vlasništva i prema ovoj licenci zabranjuje se:

 1. modificirati ili kopirati materijale;
 2. koristiti materijale u bilo koje komercijalne svrhe ili za bilo koji javni prikaz (komercijalni ili nekomercijalni);
 3. pokušati dekompilirati ili inverzirati bilo koji softver sadržan u aplikaciji Šalji
 4. ukloniti sve autorske ili druge vlasničke zapise sa materijala; ili
 5. prenositi materijale drugoj osobi ili ih kopirati na bilo kojem drugom serveru.

Ova licenca automatski se ukida ako korisnici prekrše neko od ovih ograničenja, a Šalji ima ovlaštenja ukinuti licencu u bilo koje vrijeme. Po prestanku prestanku važenja ove licence, morate uništiti sve preuzete materijale u svom posjedu, bilo u elektroničkom ili štampanom formatu.

PLAĆANJE i CIJENA

Kupovina proizvoda i/ili usluga ponuđenih putem Aplikacije se izvršava spram društva Šalji, a ono ga zatim prosljeđuje partnerskim društvima s kojima ima poslovni sporazum. 

Korisnik Šalji aplikacije kupuje (unijeti link Lampice I njenih partnera)

Plaćanje Kupaca za proizvode i/ili usluge zaprimaju računi društva Šalji putem sredstva za elektroničko plaćanje. Ustanove za elektroničko plaćanje ovlaštene su pružati regulirane platne usluge na svim područjima u kojima Šalji posluje i koja su u skladu s važećim propisima koji se primjenjuju na platne usluge za Aplikacije kao što je Šalji.

Kako bi Korisnicima pružio veću podršku, Šalji će biti njihova prva tačka kontakta i preuzet će odgovornost za kupovinu izvršenu putem Aplikacije. Takva odgovornost uključuje povrat novca ili robe, otkazivanja i rješavanje sporova u ranoj fazi te ne dovodi u pitanje bilo koje radnje koje Šalji može poduzeti u odnosu na lokalne poslovne subjekte.

U skladu s gore navedenim, u slučaju spora Šalji može pružiti prvu liniju podrške i nadoknaditi štetu korisniku ako to smatra opravdanim.

Ako Korisnik ima problema s plaćanjem, on/ona se može obratiti korisničkoj službi društva Šalji putem komunikacijskih kanala dostupnih Korisnicima na Aplikaciji.

Cijena proizvoda i/ili roba ili usluge, sa uključenom cijenom korištenja Aplikacije bit će vidno istaknuta u Aplikaciji. 

Kupac može platiti proizvode i/ili usluge kreditnom karticom. Kako bi platio kreditnom karticom, Kupac mora poslati podatke o kartici putem Aplikacije kao načina plaćanja povezanog s njegovim računom. Šalji ne pohranjuje brojeve kartica na svoje poslužitelje i može vidjeti samo posljednje četiri znamenke kartice. Puni podaci pohranjuju se na poslužiteljima pružatelja usluga platnog prometa koji vrše naplatu u ime društva Šalji. 

Ako se plaćanje usluge iz bilo kojeg razloga ne može naplatiti od Kupca, Kupčev će račun biti blokiran u skladu sa Zakonom, a sve dok se situacija ne razriješi i dok ne podmiri dug.

GEOLOKACIJA

Šalji može prikupljati, upotrebljavati i dijeliti tačne podatke o lokaciji, uključujući geografski položaj računala Korisnika ili mobilnog uređaja u realnom vremenu, pod uvjetom da je to odobreno od strane Korisnika. 

Korisnici su u potpunosti odgovorni za propisnu upotrebu i pristup svom profilu i drugim sadržajima Aplikacije u skladu s važećim zakonodavstvom, bilo međunarodnim ili nacionalnim, zemlje iz koje upotrebljavaju Aplikaciju, kao i načelima dobre vjere, morala, općeprihvaćenih običaja i javnog reda i mira. Konkretno, obvezuju se strogo pridržavati ovih Općih uvjeta korištenja.

Korisnici su odgovorni za tačan unos svojih pojedinačnih korisničkih imena i lozinki koji moraju biti neprenosivi i dovoljno složeni te za to da ne upotrebljavaju ista korisnička imena i lozinke kao na drugim platformama, a sve kako bi zaštitili svoj račun od prijevarne upotrebe trećih strana koji ne pripadaju Aplikaciji.

Korisnici se moraju suzdržati od upotrebe svog profila i drugih sadržaja Aplikacije u nezakonite svrhe ili s nezakonitim rezultatima koji štete pravima i interesima trećih strana ili koji na bilo koji način mogu oštetiti, onemogućiti, utjecati na Aplikaciju ili na njezin sadržaj i usluge. Osim toga, zabranjeno je ometati normalnu upotrebu ili korištenje Aplikacije drugim korisnicima.

Šalji se ne može smatrati odgovornom za uređivanje sadržaja Aplikacije i izričito navodi kako se ne identificira ni s kojim od mišljenja koja mogu biti dana od strane korisnika Aplikacije, a čije će posljedice biti isključiva odgovornost njihovih autora.

Svaka osoba koja prekrši gore navedene obveze bit će odgovorna za svaki gubitak ili štetu koju prouzrokuje. Šalji ne prihvaća odgovornost ni za kakve posljedice, gubitke ili oštećenja koja mogu nastati kao posljedica takve nezakonite upotrebe ili pristupa trećih osoba.

Općenito, korisnici se obvezuju, primjerice, ali bez ograničenja:

1. Da će se suzdržavati od mijenjanja ili modificiranja Aplikacije, u cijelosti ili dijelom, zaobilazeći, onemogućavajući ili na bilo koji drugi način manipulirajući njezinim funkcijama ili uslugama;

2. Suzdržati se od kršenja prava industrijskog i intelektualnog vlasništva ili pravila o zaštiti osobnih podataka;

3. Da će se suzdržavati od korištenja platformom radi uvrede, klevetanja, zastrašivanja ili uznemiravanja drugih Korisnika ili napada na njihov ugled;

4. Da će se suzdržavati od pristupanja računima e-pošte drugih korisnika;

5. Suzdržati se od uvođenja računalnih virusa, oštećenih datoteka ili bilo kojeg drugog softvera koji može uzrokovati štetu ili promjenu sadržaja ili sistema Šalji ili trećih strana;

6. Suzdržati se od oglašavanja robe ili usluga bez prethodnog pristanka kompanije Šalji.

Svaki Korisnik može prijaviti drugog Korisnika ako vjeruje da je ovaj prekršio ove Opće uvjete korištenja. Slično tome, bilo koji Korisnik može obavijestiti Šalji o svakoj zlouporabi ili kršenju ovih Uvjeta putem obrasca za kontakt. Šalji će provjeriti takva izvješća što je prije moguće i poduzeti sve korake koje smatra prikladnima, zadržavajući pravo ukloniti i/ili suspendirati bilo kojeg Korisnika s Aplikacije zbog kršenja ovih Općih uvjeta korištenja. Nadalje, Šalji zadržava pravo na uklanjanje i/ili obustavu bilo koje poruke s nezakonitim ili uvredljivim sadržajem bez prethodnog upozorenja ili naknadne obavijesti.

ODJAVA KORISNIKA

– Korisnik se u svakom trenutku moze odjaviti sa Salji sistema putem zahtjeva upucenog kroz sistem podrske korisnicima.

NAČELA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Šalji nastoji sa svim raspoloživim sredstvima da zaštiti privatnost korisnika odgovarajućom upotrebom sigurnosne tehnologije.

Šalji ima ovlaštenja prikupiti lične podatke Korisnika, ali samo ako se korisnik izričito složi sa takvim prikupljanjem. Prihvataljem ovih Općih uvjeta, Korisnik daje odobrenje Šalji da prikuplja lične podatke Korisnika. 

Dakle, Šalji prikuplja pojedinačne podatke o korisniku  samo ako posjeduje odobrenje korisnika ili ako posjeduje razumne poslovne razloge.

Šalji se obavezuje u odnosima sa Korisnikom jasno navesti koji podaci se prikupljaju i kako će se prikupljeni podaci koristiti.

Šalji se obavezuje koristiti osobne podatke samo u svrhe za koje su izvorno prikupljeni i pobrinut će se da ih sigurno briše.

Ako mi ili naši pružaoci usluga prenesemo bilo kakve informacije iz Bosne i Hercegovine i Europskog ekonomskog prostora (EEA), to će biti učinjeno samo uz postojanje odgovarajuće zaštite (navedene pod GDPR).

KAKO ŠTITIMO OSOBNE PODATKE

Zaštita ličnih podataka Korisnika nam je vrlo važna. Neke mjere zaštite su:

 • uspostavljanje tehničkih i organizacionih mjera neophodnih da bi se obrada ličnih podataka izvršila na siguran način;
 • kontrola fizičkog i logičkog pristupa informacijskom sistemu i poslovnim jedinicama Šalji;
 • uspostavljanje tehničkih i proceduralnih mjera neophodnih kako bi se IT infrastruktura implementirala u skladu sa najvišim međunarodnim sigurnosnim standardima;
 • uspostavljanje elektronskih i proceduralnih mjera zaštite u vezi sa prikupljanjem, čuvanjem i otkrivanjem ličnih podataka.

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Šalji.

KOLIKO SE DUGO ČUVAJU VAŠI LIČNI PODACI

Lične podatke obrađujemo i skladištimo sve dok je to potrebno za izvršenje ugovornih i zakonskih obaveza i dok Korisnik koristi aplikaciju Šalji.

Ako naši podaci više ne budu potrebni nakon isteka ugovorne obveze, izbrisat ćemo ih. Lične podatke čuvamo u skladu sa obavezama propisanim propisima Bosne i Hercegovine.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO

Prvenstveno obrađujemo lične podatke koje nam dostavite direktno prilikom preuzimanja Aplikacije Šalji.

Nadalje, obrađujemo lične podatke, u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje usluga Aplikacije Šalji  na kojoj ste dali lične podatke za koje ste dali pristanak za dijeljenje s drugim korisnicima putem. Vaši lični podaci mogu se dijeliti s drugim korisnicima samo ako ste omogućili mogućnost dijeljenja svojih ličnih podataka s drugim korisnicima.

Pored toga, obrađujemo lične podatke dobijene iz javno dostupnih izvora (tj. Sudskog registra, novina, medija, interneta) i koji nisu zakonom zabranjeni za obradu.

Lični podaci koje je Šalji koristi kroz aplikaciju Šalji su: ime, prezime, adresa, i podaci o platnoj kartici

SA KIME DIJELIMO PODATKE

Lični podaci mogu se dijeliti u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama u kojima Šalji  ima kompanije.

Nećemo dijeliti vaše lične podatke s drugima ako nam niste dali vaše odobrenje. Ako imamo vaše odobrenje, podijelit ćemo vaše podatke samo s drugim organizacijama i korisnicima Aplikacije sa kojima želite podijeliti svoje lične podatke.

Možemo pristupiti i objaviti lične podatke kako bismo se pridržavali relevantnih zakona i vladinih zahtjeva, kako bismo pravilno upravljali našim sistemima i zaštitili i nas i naše korisnike.

Na sve druge organizacije koje pristupe vašim informacijama tokom pružanja usluga u naše ime upravljat će se strogim ugovornim ograničenjima kako bi bili sigurni da štite vaše podatke i pridržavaju se zakona o zaštiti podataka i privatnosti.

OGRANIČENJA

Šalji ni u kojem slučaju neće odgovarati za štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu zbog gubitka podataka ili dobiti ili zbog prekida poslovanja) koja proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe materijala iz aplikacije Šalji. 

Šalji ne garantira identitet registrovanih Korisnika, te su svi Korisnici obavezni obavijestiti Šalji o svakoj zloupotrebi kreditne kartice, kao i krađom iste.

U slučaju da Korisnik ne obavijesti Šalji o navedenoj zloupotrebi i krađi, Šalji ne snosi odgovornost za bilo kakvu zloupotrebu.

Šalji savjetuje sve Korisnike da prijave policiji svaki vid krađe ili sumnje na zloupotrebu svoje kreditne kartice.

Ako je potrebno, Šalji se obvezuje na saradnju s Korisnikom i nadležnim tijelima kako bi osigurala pouzdane dokaze o krivom terećenju. U slučaju prijevare, Šalji zadržava pravo poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu biti nužne ako mu je nanijeta šteta zloupotrebom mrežnih stranica.

Šalji zadržava apsolutno pravo da ukine, privremeno zabrani ili suspendira bilo koji račun / profil ili izbriše određene sadržaje sa bilo kog profila ili javne domene u dometu Aplikacije, ako se utvrdi da je navedeni račun ili bilo koji sadržaj objavljen na njemu protivan uslovima poslovanja. 

Šalji ne kontroliše (i nije obvezna kontrolisati) način na koji se Korisnici koriste Platformom. Stoga ne jamči da se Korisnici koriste Platformom u skladu s ovim Općim uvjetima korištenja ili na oprezan i/ili razborit način. Šalji ne provjerava (i nema obvezu provjeravati) identitet Korisnika ili istinitost, trenutnu valjanost, potpunost i/ili autentičnost podataka koje su poslali Korisnici.

Šalji neće provjeravati proizvode koji su plaćeni putem Aplikacije. I Korisnik i Zastupnik stoga oslobađaju Šalji od bilo kakve odgovornosti koja može proizaći zbog dostupnosti proizvoda koji zahtijevaju posebna dopuštenja ili licence, ili pak proizvoda zabranjenih bilo kojim nadležnim  zakonodavstvom.

Šalji odbacuje bilo kakvu odgovornost za štete bilo koje vrste koje mogu nastati uslijed nezakonite upotrebe Aplikacije od strane Korisnika ili zbog neistinitih ili informacija koje više nisu valjane, a koje su Korisnici dostavili drugim Korisnicima, kao i zbog informacija koje su nepotpune i/ili lažne, za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste koja može nastati uslijed lažnog predstavljanja Korisnika kao treće strane u bilo kojoj vrsti komunikacije putem Aplikacije. Šalji posebice ne prihvaća nikakvu odgovornost za korištenje aplikacije ili za bilo koje plaćanje koje treća strana može izvršiti sa Korisnikova računa.

Šalji ne kontrolira i nije odgovorna za sadržaj koji su Korisnici prenijeli putem Aplikacije, već su Korisnici isključivo odgovorni za zakonitost takvih sadržaja.

Šalji nije odgovorna za privremenu nedostupnost Aplikacije ili bilo koje njegove Aplikacije, niti za djelomični ili totalni prekid rada.

Aplikacija može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom opsegu, kao rezultat redovnog održavanja sustava u slučaju nadogradnje sustava te zbog problema više sile.

Šalji zadržava pravo poništiti nepotvrđene korisničke račune, ili račune koji su neaktivni duži vremenski period kao i ukloniti oglase koji su prema kriterijima Šalji ili zakonskim kriterijima neprihvatljivi za objavu.

Šalji ne prihvaća nikakvu odgovornost ni za kakve sigurnosne pogreške koje mogu nastati ili bilo kakvu štetu koja može nastati na računalnom sistemu Korisnika (hardver i softver), ili na datotekama ili dokumentima pohranjenim u njemu:

 • Prisutnost virusa u računalnom sistemu Korisnika ili mobilnom telefonu koji se koristi za povezivanje sa sadržajima i uslugama Aplikacije;
 • Neispravan rad preglednika;
 • Korištenje zastarjelih verzija.

Bez obzira na gore navedeno, Šalji zadržava pravo da u potpunosti ili djelomično ograniči pristup Aplikaciji određenim Korisnicima, kao i da otkaže, obustavi, blokira ili ukloni određene vrste sadržaja pomoću odgovarajućih tehnoloških alata ako postane svjesna da su aktivnosti ili pohranjeni podaci nezakoniti ili štetni za prava ili vlasništvo treće strane. U tom smislu, Šalji može uspostaviti filtre koji su potrebni za sprječavanje uporabe usluge za prijenos nezakonitog ili štetnog sadržaja na internet. Kad učine neki sadržaj dostupnim putem Aplikacije, Korisnici dodjeljuju Šalji sva prava na korištenje koja proizlaze iz tako poslanog sadržaja.

TAČNOST MATERIJALA

Materijali koji se pojavljuju u aplikaciji mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. Šalji ne garantira da je bilo koji od materijala u aplikaciji tačan, potpun ili aktualan. Šalji može u bilo kojem trenutku bez najave izmijeniti materijale sadržane u aplikaciji, ali bez izričiteobaveze da ažurira materijale.

IZMJENE

Šalji može revidirati ove uslove usluge za njegovu primjenu u bilo koje vrijeme bez najave. Korištenjem ove aplikacije pristajete na to da vas obavezuju trenutna verzija uvjeta.

PRAVNE INFORMACIJE I KAKO DO NAS

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/697) i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine, moramo reći ko je ‘kontrolor podataka’ za Šalji i usluge koje se pružaju putem naše web stranice. Kontrolor podataka je organizacija odgovorna za zaštitu informacija i, u našem slučaju, to je support@salji.org

Ako želite pristup ili kopiju ličnih podataka koje posedujemo o vama, da biste zatražili ispravak ili imate bilo kakvih pitanja o tome kako ih možemo koristiti ili da uložimo žalbu, obratite se upravitelju zaštite podataka na gore prikazanoj adresi.

Žalbama će se baviti Upravitelj zaštite podataka, a na njih će se odgovoriti najkasnije u roku od 30 dana.

ZAKON O UPRAVLJANJU

Ovim uvjetima i odredbama uređuju se i tumače u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/697), a vi se neopozivo podvrgavate isključivoj nadležnosti sudova u Bosni i Hercegovini.

Sa bilo koje tačke na planeti sigurna kupovina roba i usluga u Bosni i Hercegovini

ili koristite našu web aplikaciju
Web App Icon Salji web app
Kontakt
 • Džidžikovac 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • info@salji.org